Metody

Rakieta zan?towa - Spod

Co to jest spodding ?

Spodding to metoda n?cenia dzi?ki której mo?na pos?a? zan?t? typu kulki proteinowe, pellet, mieszanki, ziarna, granulaty oraz robaki a nawet p?ynne atraktory na du?e odleg?o?ci.

Spodding(n?cenie rakiet? zan?tow? lub spombem)znajduje zastosowanie gdy chcemy zan?ci? obszar bardziej dok?adnie, g??ciej a gdzie nie pozwala nam tego zrobi? proca lub kobra. N?cenie rakiet? zan?tow? lub spombem mo?na wykorzysta? do zan?cenia wi?kszego obszaru mniejszymi porcjami zan?ty. Kszta?t rakiet zan?towych umo?liwia zarzucenie j? na odleg?o?? oko?o 100m(w zale?no?ci od umiej?tno?ci rzutowych w?dkarza mo?e to by? znacznie wi?ksza odleg?o??) od brzegu, gdzie du?e ryby czuj? si? bardziej bezpiecznie. Nie ma ?adnych ogranicze? jakie zan?ty mo?na umieszcza? w rakiecie zan?towej.

Sprz?t niezb?dny do korzystania z rakiety zan?towej lub spomba

 1. Niezb?dna jest niezwykle mocna w?dka o nazwie SPOD ROD zbudowana z bardzo mocnego blanku, przystosowana do bardzo du?ych obci??e?, o ugi?ciu od 4,5 do 5,5lbs, gdy? nape?niona zan?t? rakieta zan?towa lub spomb mo?e wa?y? do 300g.

 2. Ko?owrotek o prze?o?eniu nie mniejszym ni? 4.5:1(im wi?ksze prze?o?enie tym lepiej) do szybkiego zwini?cia rakiety zan?towej lub spomba

 3. Mocna plecionka

 4. Os?ona na palec wskazuj?cy, gdy? plecionka mo?e poparzy? lub uszkodzi? opuszki palca

 5. Rakieta zan?towa lub spomb. Moj? ulubion? jest rakieta zan?towa Exocet Dual Spod FOX w wielko?ci large

Jak nape?nia? i u?ywa? rakiet? zan?tow? ?

Podczas zarzucania rakiety zan?towej(spod) nape?nionej ca?ymi kulkami proteinowymi lub pelletem mo?emy j? nape?ni? wod? aby doda? jej aerodynamiki podczas lotu oraz by zapewni? rakiecie zan?towej odpowiedni? wag? niezb?dn? do dalekiego rzutu. Rakiet? zan?tow? nale?y nape?nia? w proporcji ¾. Po wyl?dowaniu rakiety zan?towej w miejscu n?cenia nale?y j? kilka razy szarpn??, aby wysypa? ca?? zan?t?, nast?pnie mocno podci?gn?? rakiet? i szybko zwin??. Rakiet? zan?tow? nale?y rzuca? p?ynnie aby nie wysypa? zawarto?ci.

Jak jest zbudowana rakieta zan?towa ?

Rakieta zan?towa zbudowana jest z plastiku b?d? materia?u plastiko podobnego, posiada lotki stabilizuj?ce(stateczniki) j? w locie, zazwyczaj cztery sztuki lotek, uchwyt mocuj?cy wykonany z plecionki, ?y?ki lub plastikowe jak w przypadku rakiet zan?towych Kordy lub Foxa zako?czony kr?tlikiem. G?owica rakiety zan?towej, najcz??ciej jaskrawego koloru widocznego z daleka, jest zbudowana z pianki lub innego materia?u wyporno?ciowego, który umo?liwia przechylenia ca?ej rakiety zan?towej g?owic? do góry co powoduje wysypanie si? zan?ty do wody. Rakieta zan?towa posiada otwory w korpusie co zmniejsza opór wody podczas zwijania rakiety zan?towej do brzegu.

Rodzaje rakiet zan?towych

Na rynku znajduje si? du?a ilo?? rakiet zan?towych. Rakiety zan?towe ró?ni? si? d?ugo?ci? oraz ?rednic? – ma to znaczenie przy odleg?o?ciach na jakie chcemy posy?a? nasze rakiety zan?towe. D?u?szymi(w??szymi) rakietami zan?towymi mo?emy rzuca? dalej. Rakiety zan?towe mog? mie? otwory w korpusie lub by? zbudowane bez otworów. Istniej? rakiety zan?towe posiadaj?ce zapadk? w korpusie co s?u?y jako blokada przeciwko wypadaniu zan?ty. Niektóre modele posiadaj? system, który odwraca je g?owic? w kierunku ?ci?gania maj?cy na celu zmniejszy? opór podczas zwijania.

Spomb

Nowo?? wprowadzona w 2011 roku przez firm? Spomb. Spomb ma wiele zalet a jedn? z nich jest to ?e zan?ta umieszczona w niej nie wysypuje si?. Ma te? doskona?? op?ywow? konstrukcj?, aerodynamiczn? dzi?ki czemu mo?na ni? rzuci? ponad 150 metrów. Pojemno?? Spomba jest porównywalna z pojemno?ci? najwi?kszych rakiet zan?towych. Spomb posiada system otwieraj?cy si? dopiero po zetkni?ciu si? z powierzchni? wody. Spomb powoduj? mniejsze opory podczas zwijania do brzegu ni? tradycyjne rakiety zan?towe. Zan?t? w Spombie ?aduje si? w wbudowanym kontenerze na zan?t?.

Miksy do rakiet zan?towych.

Du?a ilo?? w?dkarzy u?ywa w?asnych kompozycji do rakiet zan?towych lub spombów, jednak cz?sto wchodz? w nie najcz??ciej u?ywane sk?adniki jak: konopie, orzechy (tygrysie i inne), kukurydza, poci?te kulki proteinowe, tu?czyk z puszki, ma?e pellety oraz ró?nego typu oleje(boostery)

Minusy u?ywania rakiet zan?towych lub spombów.

Jak wszystkie metody równie? n?cenie rakiet? zan?tow? lub spombem ma swoje minusy.

 1. Ha?as uderzaj?cej o wod? rakiety lub spomba mo?e p?oszy? ryby

 2. Je?eli woda jest sygnowana du?? presj? w?dkarzy mog? oni by? niezadowoleni twierdz?c, ?e  odstraszamy ryby

 3. Rakiety zan?towej lub spomba nie mo?na jej stosowa? na rzekach, gdy? rakieta zan?towa lub spomb oraz przygotowana przez nas zan?ta b?dzie sp?ywa?a wraz z nurtem rzeki

 4. N?cenie rakiet? zan?tow? lub spombem mo?e poch?ania? du?? ilo?? czasu

 5. Trzeba potrafi? celnie i daleko rzuca? rakiet? zan?tow? lub spombem

 6. Zabranie dodatkowego zestawu nad wod?: w?dka, ko?owrotek, rakieta zan?towa lub spomb